Language of document :

Euroopa Komisjoni 6. mail 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 26. veebruari 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-865/16: Fútbol Club Barcelona versus komisjon

(kohtuasi C-362/19 P)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Euroopa Komisjon (esindajad: P. Němečková, B. Stromsky ja G. Luengo)

Teised menetlusosalised: Fútbol Club Barcelona ja Hispaania Kuningriik

Apellandi nõuded

tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

suunata kohtuasi tagasi Euroopa Liidu Üldkohtule otsustamiseks;

otsustada kohtukulude kandmine edaspidi.

Väited ja peamised argumendid

Üldkohus on õigusnormi rikkunud lepingu artikli 107 lõike 1 tõlgendamisel ja eelkõige selles, kuidas tõlgendada riigiabiga antava eelise mõistet ning komisjoni kohustust hinnata selle eelise olemasolu. Apellatsioonkaebuse ainukese väite võib jagada kaheks osaks, mis tulenevad viidatud õigusnormi rikkumisest:

Esiteks leiab komisjon, et Üldkohus eksib, järeldades, et selle hindamine, kas maksustamiskord annab sellest kasusaajatele eelise, nõuab mitte üksnes, et analüüsitakse analüüsitud korrale omaseid ja väljakujunenud kriteeriume, mis on suutelised panema kasusaajad soodsamasse olukorda, võrreldes teiste ettevõtjatega, kellele kohaldatakse üldist korda, vaid seda, et nimetatud hinnang nõuab ühtlasi nende ebasoodsate asjaolude analüüsi, mis on tekitatud korraväliste tegurite poolt ja mis igal majandusaastal muutuvad, isegi kui need ebasoodsat asjaolud on juhuslikud ega suuda süstemaatiliselt neutraliseerida eelist ja mida pealegi ei saa korra ex ante hindamisel ette nähta.

Teiseks, isegi selle eelise mõiste eksliku hinnangu põhjal tõlgendab Üldkohus valesti komisjoni hoolsuskohustust abikava olemasolu hindamise raamistikus, ning rikub õigusnormi seoses komisjonil lasuva kohustusega tõendada sellisel juhul eelise olemasolu.

____________