Language of document :

Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 6.5.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-865/16, Fútbol Club Barcelona v. komissio, 26.2.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-362/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: P. Němečková, B. Stromsky ja G. Luengo)

Muut osapuolet: Fútbol Club Barcelona ja Espanjan kuningaskunta

Vaatimukset

Valituksenalainen tuomio on kumottava

asia on palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen

oikeudenkäyntikuluista on päätettävä myöhemmin.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen tulkitessaan SEUT 107 artiklan 1 kohtaa ja erityisesti valtiontuesta saadun edun käsitettä ja komissiolla olevaa velvollisuutta arvioida mainitun edun olemassaoloa. Tämä ainoa valitusperuste voidaan jakaa kahteen osaan, jotka perustuvat määritettyyn oikeudelliseen virheeseen:

komissio katsoo ensinnäkin, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt virheen päätellessään, että tutkinta sen määrittämiseksi, merkitseekö tietty verojärjestelmä etua sen edunsaajille, edellyttää niiden tutkittavana olevaan järjestelmään liittyvien vakiintuneiden kriteereiden arviointia, joiden johdosta edunsaajat voivat päästä asemaan, joka on edullisempi suhteessa muihin yleisen järjestelmän piiriin kuuluviin yrityksiin; kyseinen arviointi edellyttää lisäksi myös sellaisten epäsuotuisien seikkojen analysointia, jotka johtuvat järjestelmän ulkopuolisista olosuhteista ja vaihtelevat verovuodesta toiseen, vaikka nämä epäsuotuisat seikat ovatkin sattumanvaraisia eikä niillä voida järjestelmällisesti neutralisoida etua eikä niitä voida myöskään ottaa huomioon tutkittaessa järjestelmää etukäteen;

komissio väittää toiseksi, että unionin yleinen tuomioistuin on jopa tämä edun käsitteen virheellisen arvioinnin perusteella tulkinnut virheellisesti komissiolla olevaa huolellisuusvelvoitetta tutkittaessa tukijärjestelmän olemassaoloa, ja se on tehnyt oikeudellisen virheen sen komissiolle kuuluvan todistustaakan osalta, jonka mukaan tämän on osoitettava edun olemassaolo tässä tapauksessa.

____________