Language of document :

Žalba koju je 6. svibnja 2019. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 26. veljače 2019. u predmetu T-865/16, Fútbol Club Barcelona protiv Komisije

(predmet C-362/19 P)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: P. Němečková, B. Stromsky i G. Luengo, agenti)

Druge stranke u postupku: Fútbol Club Barcelona i Kraljevina Španjolska

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine pobijanu presudu;

vrati predmet na ponovno odlučivanje Općem sudu Europske unije;

naknadno odluči o troškovima.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava prilikom tumačenja članka 107. stavka 1. UFEU-a i, osobito, pojma prednosti državne potpore i Komisijine dužnosti ocjene postojanja navedene prednosti. Taj jedini žalbeni razlog može se podijeliti na dva dijela, koji proizlaze iz utvrđene pogreške koja se tiče prava:

Kao prvo, Komisija smatra da je Opći sud pogriješio kada je zaključio da razmatranje pitanja pruža li se posebnim poreznim tretmanom prednost njegovim korisnicima zahtijeva ne samo analizu kriterija koji su svojstveni ispitivanom tretmanu i nesporni – a mogu korisnike staviti u povoljniji položaj u odnosu na poduzetnike na koje se primjenjuje opći porezni tretman – nego i analizu nepovoljnih elemenata koji nastaju zbog vanjskih okolnosti nepovezanih s poreznim tretmanom i promjenjivih u svakom poreznom razdoblju, čak i kada su ti nepovoljni elementi nasumični, kada ne mogu sustavno neutralizirati prednost i kad se ne mogu predvidjeti prilikom ex ante ispitivanja poreznog tretmana.

Kao drugo, na temelju, među ostalim, te pogrešne ocjene pojma prednosti, Opći sud pogrešno tumači Komisijinu obvezu dužne pažnje prilikom ispitivanja postojanja sustava potpore i čini pogrešku koja se tiče prava u vezi s teretom dokazivanja koji leži na Komisiji kada je riječ o postojanju prednosti u ovom predmetu.

____________