Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 26 lutego 2019 r. w sprawie T-865/16, Fútbol Club Barcelona/Komisja, wniesione w dniu 6 maja 2019 r. przez Komisję Europejską

(Sprawa C-362/19 P)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Wnosząca odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Němečková, B. Stromsky i G. Luengo, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Fútbol Club Barcelona i Królestwo Hiszpanii

Żądania wnoszącej odwołanie

Uchylenie zaskarżonego wyroku;

przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd;

orzeczenie, że rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Zarzuty i główne argumenty

Sąd w swej wykładni art. 107 ust. 1 TFUE dopuścił się naruszenia prawa, w szczególności odnośnie do pojęcia korzyści przysparzanej przez pomoc państwa oraz spoczywającego na Komisji obowiązku dokonania oceny tego, czy korzyść taka została przysporzona. Jedyny zarzut odwołania dzieli się na dwie części, z których każda dotyczy innego rodzaju naruszenia:

w pierwszej kolejności Komisja jest zdania, że Sąd dopuścił się błędu, stwierdzając, iż badanie przeprowadzane w celu ustalenia, czy szczególny system podatkowy przysparza korzyści swym beneficjentom, wymaga nie tylko przeprowadzenia analizy ustalonych i nieodłącznie związanych z badanym systemem kryteriów, które mogą stawiać tych beneficjentów w sytuacji bardziej korzystnej niż ta, w której znajdują się przedsiębiorstwa objęte systemem ogólnym, lecz również, że w ramach tej oceny należy też przeprowadzić analizę niepowiązanych z tym systemem niekorzystnych czynników, które podlegają zmianom w poszczególnych latach podatkowych, nawet jeśli te niekorzystne czynniki występują w sposób przypadkowy i nie są w stanie systematycznie neutralizować przysparzanej korzyści, i ponadto, nie można ich przewidzieć w przeprowadzanej ex ante analizie tego systemu;

w drugiej kolejności, przyjmując za podstawę tę błędną ocenę pojęcia korzyści, Sąd dokonał też błędnej wykładni obowiązku staranności spoczywającego na Komisji w ramach przeprowadzanego badania istnienia systemu pomocowego i dopuścił się naruszenia prawa odnośnie do spoczywającego na tej instytucji ciężaru dowodu polegającego na wykazaniu istnienia korzyści w tym przypadku.

____________