Language of document :

Odvolanie podané 6. mája 2019: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 26. februára 2019 vo veci T-865/16, Fútbol Club Barcelona/Komisia

(vec C-362/19 P)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: P. Němečková, B. Stromsky a G. Luengo, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Fútbol Club Barcelona a Španielske kráľovstvo

Návrhy odvolateľky

zrušiť napadnutý rozsudok,

vrátiť vec Všeobecnému súdu Európskej únie na ďalšie konanie,

určiť, že o trovách konania sa rozhodne neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri výklade článku 107 ods. 1 Zmluvy, najmä pokiaľ ide o pojem výhoda vyplývajúca zo štátnej pomoci a povinnosť Komisie posúdiť existenciu uvedenej výhody. Tento jediný odvolací dôvod možno rozdeliť na dve časti, ktoré vyplývajú z uvedeného nesprávneho právneho posúdenia:

–    po prvé Komisia sa domnieva, že Všeobecný súd pochybil, keď dospel k záveru, že posúdenie na účely určenia, či konkrétny daňový režim poskytuje osobám, ktoré z neho majú prospech, výhodu, vyžaduje nielen analýzu stálych kritérií, ktoré sú vlastné skúmanému režimu a ktoré môžu osoby, ktoré mali prospech z uvedeného režimu, zvýhodniť vo vzťahu k iným podnikom, na ktoré sa vzťahuje všeobecný režim, ale tiež analýzu znevýhodňujúcich skutočností vyplývajúcich z okolností, ktoré nesúvisia s režimom a menia sa pre každé daňové obdobie, aj keď sú tieto znevýhodňujúce skutočnosti náhodné a nemôžu sústavne neutralizovať výhodu a navyše nie je možné ich zohľadniť pri predbežnom posudzovaní režimu,

-    po druhé na základe tohto nesprávneho posúdenia pojmu výhoda Všeobecný súd nesprávne vyložil povinnosť náležitej starostlivosti Komisie pri posudzovaní režimu pomoci a dopustil sa nesprávneho právneho posúdenia týkajúceho sa dôkazného bremena Komisie, ktoré spočívalo v preukázaní existencie výhody v tomto prípade.

____________