Language of document :

Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 6. maja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 26. februarja 2019 v zadevi T-865/16, Fútbol Club Barcelona/Komisija

(Zadeva C-362/19 P)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Pritožnica: Evropska komisija (zastopniki: P. Němečková, B. Stromsky in G. Luengo, agenta)

Drugi stranki v postopku: Fútbol Club Barcelona in Kraljevina Španija

Predlogi

Razveljavi naj se izpodbijano sodbo;

zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču Evropske unije;

odločitev o stroških naj se pridrži.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Splošno sodišče je nepravilno uporabilo pravo pri razlagi člena 107(1) PDEU in, natančneje, pri razlagi pojma prednosti državne pomoči ter pri razlagi Komisijine dolžnosti presoje obstoja te prednosti. Ta edini pritožbeni razlog je mogoče razdeliti na dva dela, ki izhajata iz ugotovljene nepravilne uporabe prava:

prvič, Komisija meni, da je Splošno sodišče napačno presodilo, da preizkus, s katerim se ugotovi, ali določen davčni sistem daje prednost njenim upravičencem, zahteva ne samo analizo meril, ki so lastna in stalna z vidika obravnavane sheme, zaradi katerih so lahko upravičenci v bolj ugodnem položaju v primerjavi z drugimi podjetji, za katere velja splošna shema, ampak zahteva tudi, da ta presoja terja tudi analizo neugodnih elementov, nastalih zaradi okoliščin, ki so zunaj sheme in se vsako proračunsko leto spreminjajo, in to tudi, kadar so ti neugodni elementi naključni ter ​​ne morejo sistematično nevtralizirati prednosti ter kadar jih ni mogoče predvideti z ex ante preizkusom sheme;

drugič, Splošno sodišče je – tudi na podlagi te napačne presoje pojma prednost – napačno razlagalo potrebno skrbnost Komisije pri preizkusu obstoja sheme pomoči ter nepravilno uporabilo pravo glede dokaznega bremena Komisije za dokazovanje obstoja prednosti v tej zadevi.

____________