Language of document :

Överklagande ingett den 6 maj 2019 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 26 februari 2019 i mål T-865/16, Fútbol Club Barcelona mot kommissionen

(Mål C-362/19 P)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: P. Němečková, B. Stromsky och G. Luengo)

Övriga parter i målet: Fútbol Club Barcelona och Konungariket Spanien

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

återförvisa målet till Europeiska unionens tribunal, och

låta beslut om rättegångskostnader anstå.

Grunder och huvudargument

Tribunalens tolkning av artikel 107.1 i fördraget utgjorde felaktig rättstillämpning, särskilt tolkningen av begreppet fördel genom statligt stöd och kommissionens skyldighet att bedöma om det föreligger någon sådan fördel. Denna enda grund för överklagandet består av två delar, avseende följande felaktiga rättstillämpning:

För det första anser kommissionen att tribunalen gjorde fel som fann att prövningen av om vissa skatteregler ger de berörda en fördel fordrar inte bara en analys av regelverkets inneboende, väl etablerade kriterier, vilka kan gynna de berörda jämfört med andra företag som omfattas av de allmänna reglerna, utan den prövningen kräver också en analys av ofördelaktiga omständigheter som är följden av andra faktorer än regelverket och som varierar mellan olika beskattningsår, även om de ofördelaktiga omständigheterna är slumpmässiga och inte på ett systematiskt sätt kan väga upp fördelen och inte heller kan förutses i en prövning av regelverket på förhand.

För det andra, även på grundval av den felaktiga bedömningen av begreppet fördel, gjorde tribunalen en felaktig tolkning av kommissionens omsorgsplikt vid prövningen av om det förelåg en stödordning och gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning beträffande kommissionens bevisbörda för att styrka att det förelåg en fördel i detta fall.

____________