Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 9 października 2018 r. w sprawie T-634/17, Pint/Komisja, wniesione w dniu 8 grudnia 2018 r. przez Anikó Pint

(Sprawa C-770/18 P)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnosząca odwołanie: Anikó Pint (przedstawiciel: adwokat D. Lázár)

Inne strony postępowania: Komisja Europejska, Węgry

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dziesiąta izba) postanowieniem z dnia 21 maja 2019 r. oddalił odwołanie jako oczywiście bezzasadne i orzekł, że wnosząca odwołanie pokrywa własne koszty.

____________