Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 29. novembrī Volkswagen AG iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 19. septembra spriedumu lietā T-623/16 Volkswagen AG/EUIPO

(Lieta C-744/18 P)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Volkswagen AG (pārstāvji: F. Thiering un L. Steidle, advokāti)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Eiropas Savienības Tiesa (septītā palāta) ar 2019. gada 21. maija rīkojumu noraidīja apelācijas sūdzību kā daļēji acīmredzami nepieņemamu un daļēji acīmredzami nepamatotu un piesprieda apelācijas sūdzības iesniedzējai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________