Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 19 września 2018 r. w sprawie T-623/16, Volkswagen AG / EUIPO, wniesione w dniu 29 listopada 2018 r. przez Volkswagen AG

(Sprawa C-744/18 P)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Volkswagen AG (przedstawiciele: adwokaci F. Thiering i L. Steidle)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Postanowieniem z dnia 21 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (siódma izba) w części odrzucił odwołanie jako niedopuszczalne, a w części oddalił je jako bezzasadne, oraz obciążył stronę skarżącą kosztami postępowania.

____________