Language of document :

Överklagande ingett den 29 november 2018 av Volkswagen AG av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 19 september 2018 i mål T-623/16, Volkswagen AG mot EUIPO

(Mål C-744/18 P)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Volkswagen AG (ombud: F. Thiering och L. Steidle, Rechtsanwälte)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Europeiska unionens domstol (åttonde avdelningen) ogillade överklagandet genom beslut av den 21 maj 2019 eftersom det är uppenbart att överklagandet delvis inte kan tas upp till prövning och delvis är ogrundat. Domstolen beslutade även att klaganden ska bära sina rättegångskostnader.

____________