Language of document :

Valitus, jonka achtung! GmbH on tehnyt 7.3.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-832/17, achtung! v. EUIPO, 10.1.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-214/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: achtung! GmbH (edustajat: G. J. Seelig ja D. Bischof, Rechtsanwälte)

Muu osapuoli: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että

unionin yleisen tuomioistuimen 10.1.2019 asiassa T-832/17 antama tuomio on kumottava

ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyt 22.12.2017 päivätyn kannekirjelmän vaatimukset nro 1 ja 3 on hyväksyttävä

EUIPO on velvoitettava korvaamaan myös tästä oikeudenkäynnistä aiheutuneet muut kulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa seuraavassa esitettäviin kolmeen valitusperusteeseen.

Ensimmäinen valitusperuste perustuu oikeudellisesti virheelliseen arvioon tavaramerkin ”achtung!” (sana- ja kuvamerkki), jolle rekisteröintiä on haettu, erottamiskyvystä tavaramerkkiasetuksen1 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla. Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisessa tuomiossa oikeudellisesti virheellisesti, että merkiltä puuttuu kokonaan erottamiskyky, jos se voidaan ymmärtää sen jonkin mahdollisen merkityksen perusteella mainosviestiksi. Unionin yleinen tuomioistuin ei myöskään arvioinut erottamiskykyä merkin ”achtung!”, jolle rekisteröintiä on haettu, perusteella vaan ilmaisun ”Achtung” perusteella. Unionin yleinen tuomioistuin tukeutui erottamiskyvyn arvioinnissa lisäksi virheelliseen tosiseikastoon keräämättä näyttöä riidanalaisista kysymyksistä.

Toinen valitusperuste koskee samoin erottamiskyvyn oikeudellisesti virheellistä arviointia tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisessa ratkaisussa oikeudellisesti virheellisesti, että tavaroiden ja palvelujen ominaisuutta olla ”mainostoimien kohteena” on pidettävä pätevänä yhteisenä ominaisuutena, jolla voidaan perustella erottamiskyvyn epääminen kokonaisuudessaan kaikilta hakemuksessa tarkoitetuilta tavaroilta ja palveluilta.

Kolmas valitusperuste koskee yhdenvertaisen kohtelun ja hyvän hallinnon periaatteiden loukkausta. Unionin yleinen tuomioistuin jätti oikeudellisesti virheellisesti tutkimatta, oliko valituslautakunta selvittänyt riittävästi valittajan aikaisempia merkityksellisiä rekisteröintejä ja oliko se päätöksessään tarkastellut, oliko sen ratkaistava asia samalla tavoin vai ei. Se, ettei EUIPO ottanut lainkaan huomioon samanlaisia aikaisempia rekisteröintejä, merkitsee oikeudellista virhettä.

____________

1 Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1).