Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko achtung! GmbH 2019. gada 7. martā iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2019. gada 10. janvāra spriedumu lietā T-832/17 achtung! GmbH/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

(Lieta C-214/19 P)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: achtung! GmbH (pārstāvji: G. J. Seelig, D. Bischof, advokāti)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

– atcelt Vispārējās tiesas 2019. gada 10. janvāra spriedumu lietā T-832/17;

– apmierināt pirmajā instancē izvirzītos 2017. gada 22. decembra prasības pieteikumā ietvertos 1. un 3. prasījumu;

– piespriest Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojam atlīdzināt turpmākus tiesāšanās izdevumus šajā tiesvedībā.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza šādus trīs apelācijas sūdzības pamatus:

Pirmais apelācijas sūdzības pamats ir par tiesību kļūdu vērtējumā attiecībā uz pieteiktās preču zīmes “achtung!” (vārdiska un grafiska preču zīme) atšķirtspēju saskaņā ar Regulas par Eiropas Savienības preču zīmi 1 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pārsūdzētajā spriedumā Vispārējā tiesa esot pieļāvusi tiesību kļūdu, secinot, ka apzīmējumam nav atšķirtspējas, ja kādā no tā iespējamajām nozīmēm tas var tikt uztverts kā reklāmas sauklis. Turklāt Vispārējā tiesa esot attiecinājusi savu atšķirtspējas vērtējumu nevis uz reģistrācijai pieteikto apzīmējumu “achtung!”, bet gan uz jēdzienu “Achtung”. Izvērtējot atšķirtspēju, Vispārējā tiesa turklāt esot balstījusies uz nepatiesiem faktiem, neiegūstot pierādījumus par strīdā nozīmīgajiem jautājumiem.

Otrais apelācijas sūdzības pamats tāpat ir par tiesību kļūdu vērtējumā attiecībā uz atšķirtspēju saskaņā ar Regulas par Eiropas Savienības preču zīmi 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pārsūdzētajā spriedumā Vispārējā tiesa esot pieļāvusi tiesību kļūdu, secinot, ka apstāklis, ka preces un pakalpojumi ir “reklāmas priekšmets”, ir uzskatāms par atbilstošo vispāratzīto pazīmi, kas ļauj automātiski izdarīt secinājumu par atšķirtspējas neesamību attiecībā uz visām pieteiktajām precēm un pakalpojumiem.

Ar trešo apelācijas sūdzības pamatu tiek apgalvots vienlīdzīgas attieksmes un labas pārvaldības principu pārkāpums. Vispārējā tiesa esot pieļāvusi tiesību kļūdu, nepārbaudot, vai Apelācijas padome bija pietiekami ņēmusi vērā apelācijas sūdzības iesniedzējas agrākas reģistrācijas un vai, pieņemot lēmumu, tā bija izskatījusi jautājumu par to, vai būtu jālemj tādā pašā veidā. Pilnīgā identisko agrāko reģistrāciju neņemšana vērā, ko pieļāvusi EUIPO, esot uzskatāma par tiesību kļūdu.

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1001 (2017. gada 14. jūnijs) par Eiropas Savienības preču zīmi (OV 2017, L 154, 1. lpp.).