Language of document :

Odvolanie podané 7. januára 2019: achtung! GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 10. januára 2019 vo veci T-832/17, achtung! GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

(vec C-214/19 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: achtung! GmbH (v zastúpení: G. J. Seelig a D. Bischof, Rechtsanwälte)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-832/17 z 10. januára 2019,

vyhovel návrhom v bodoch 1 a 3 žaloby z 22. decembra 2017 podanej v prvom stupni,

zaviazal Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo na náhradu aj ďalších trov tohto konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka uvádza tri odvolacie dôvody:

Prvý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky „achtung!“ (slovnej a obrazovej) podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/10011 . Všeobecný súd v napadnutom rozsudku chybne vychádzal z predpokladu, že označeniu chýba akákoľvek rozlišovacia spôsobilosť, keďže toto označenie v jednom z možných významov možno chápať ako reklamné odporučenie. Navyše Všeobecný súd neuskutočnil posúdenie rozlišovacej spôsobilosti na základe prihlasovaného označenia „achtung!“, ale na základe výrazu „achtung“. V priebehu posúdenia rozlišovacej spôsobilosti Všeobecný súd navyše vychádzal z nesprávneho skutkového stavu a nenariadil dokazovanie u otázok, ktoré sú relevantné pre vyriešenie sporu.

Aj druhý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení rozlišovacej spôsobilosti podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001. Všeobecný súd v napadnutom rozsudku chybne vychádzal z predpokladu, že to, že vlastnosťou tovarov a služieb je možnosť byť „predmetom reklamy“, predstavuje vhodný spoločný znak na odôvodnenie paušálneho zamietnutia rozlišovacej spôsobilosti pre všetok tovar a všetky služby uvedené v prihláške.

Tretí odvolací dôvod sa týka porušenia zásad rovnosti zaobchádzania a riadnej správy vecí verejných. Všeobecný súd chybne opomenul posúdiť, či sa odvolací senát v dostatočnej miere zaoberal relevantnými skoršími zápismi odvolateľky a či v rámci tohto rozhodovania posudzoval, či má alebo nemá rozhodnúť v rovnakom zmysle. Úplné nezohľadnenie identických skorších zápisov na EUIPO predstavuje nesprávne právne posúdenie.

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1).