Language of document :

Överklagande ingett den 7 mars 2019 av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 10 januari 2019 i mål T-832/17, achtung! GmbH mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO),

(Mål C-214/19)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: achtung! GmbH (ombud: G. J. Seelig, D. Bischof, Rechtsanwälte)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 10 januari 2019 i mål T-832/17,

fastställa yrkande nr 1 och nr 3 i överklagandet av den 22 december 2017,

förplikta Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet att ersätta även övriga kostnader i förfarandet.

Grunder och huvudargument

Klaganden gör gällande följande tre grunder för överklagandet.

Den första grunden avser att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den slog fast att det sökta varumärket achtung! (ord- och figurmärke) har särskiljningsförmåga med stöd av artikel 7.1 b i förordning 2017/10011 . Tribunalen gjorde fel när den i den överklagade domen angav att ett kännetecken saknar särskiljningsförmåga om det, enligt en av dess olika betydelser, kan tolkas som lovordande reklam. Vidare gjorde tribunalen en bedömning av särskiljningsförmågan hos ordet ”Achtung” i stället för ”achtung!” som det sökta varumärket utgörs av. Därutöver gjorde tribunalen vid bedömningen av särskiljningsförmågan ett felaktigt antagande beträffande de faktiska omständigheterna utan att det förelåg bevis för sakfrågorna.

Även den andra grunden avser felaktig rättstillämpning såvitt avser särskiljningsförmågan enligt artikel 7.1 b i förordning 2017/1001. Tribunalen utgick i den överklagade domen felaktigt från att den omständigheten att varor och tjänster var ”föremål för reklam” utgjorde en indikation som kunde motivera den automatiska slutsatsen att det inte föreligger någon särskiljningsförmåga med avseende på de varor och tjänster som omfattas av ansökan.

Den tredje grunden avser åsidosättande av likabehandlingsprincipen och principen om god förvaltningssed. Tribunalen gjorde fel när den underlät att pröva huruvida överklagandenämnden i tillräcklig mån hade beaktat klagandens tidigare registreringar och om den i sitt beslut hade bedömt huruvida samma slutsats skulle dras eller inte. Att helt underlåta att beakta tidigare registreringar hos EUIPO utgör felaktig rättstillämpning.

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken, EUT L 154, 2017, s. 1.