Language of document :

Преюдициално запитване от Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ourense (Испания), постъпило на 20 март 2019 г. — FA/Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Дело C-240/19)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ourense

Страни в главното производство

Жалбоподател: FA

Ответник: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Преюдициални въпроси

Когато с национална разпоредба, като член 2, параграф 2, буква a) от Orden TAS 2865/2003, се изисква изключване от социалноосигурителна схема като условие за достъп до доброволно или продължено осигуряване по избор, трябва ли това да е изключване от испанска социалноосигурителна схема или напротив, в съответствие с принципа на фактическо приравняване, прогласен в член 5, буква б) от Регламент 883/20041 , испанският компетентен орган трябва да вземе предвид изключване от подобна социалноосигурителна схема на друга държава членка като настъпило в Испания?

Когато национална правна уредба, като член 3, параграф 3 от Orden TAS 2865/2003, изисква за достъпа до доброволно или продължено осигуряване по избор заинтересованото лице да докаже осигурителни периоди, необходимо ли е това лице да е било субект на испанското законодателство в някакъв момент в миналото или в съответствие с член 6 от Регламент 883/2004 испанският компетентен орган трябва да вземе предвид осигурителните периоди, натрупани при действието на законодателството на всяка друга държава членка, като осигурителни периоди в Испания?

____________

1     Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социално осигуряване (Текст от значение за ЕИП и Швейцария) (ОВ L 166, 2004 г., стр.1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 82).