Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ourense (Španělsko) dne 20. března 2019 – FA v. Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Věc C-240/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ourense

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: FA

Žalovaná: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Předběžné otázky

Pokud vnitrostátní pravidlo, jako je čl. 2 odst. 2 písm. a) Orden (vyhláška) TAS 2865/2003, vyžaduje, aby pro účely uzavření dobrovolného pojištění nebo dobrovolného pokračujícího pojištění došlo k odchodu z režimu sociálního zabezpečení: musí k uvedenému odchodu dojít z režimu španělského sociálního zabezpečení, nebo v souladu se zásadou faktického přirovnání stanovenou v čl. 5 písm. b) nařízení č. 883/20041 musí naopak příslušná španělská instituce přihlédnout k odchodu z podobného režimu sociálního zabezpečení jiného členského státu, jako kdyby k němu došlo ve Španělsku?

Pokud vnitrostátní pravidlo, jako je čl. 3 odst. 3 Orden TAS 2865/2003, vyžaduje, aby byla pro účely uzavření dobrovolného pojištění nebo dobrovolného pokračujícího pojištění doložena období odvádění příspěvků: je nezbytné, aby dotyčná osoba podléhala španělské právní úpravě v nějaké době v minulosti, nebo v souladu s článkem 6 nařízení č. 883/2004 musí příslušná španělská instituce přihlédnout k obdobím odvádění příspěvků pokrytým podle právní úpravy jiného členského státu, jako kdyby se jednalo o příspěvky pokryté ve Španělsku?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. (Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1).