Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ourense (Spanien) den 20. marts 2019 – FA mod Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Sag C-240/19)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ourense

Parter i hovedsagen

Sagsøger: FA

Sagsøgt: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Præjudicielle spørgsmål

Når det i henhold til en national retsforskrift, såsom artikel 2, stk. 2, litra a), i ministeriel bekendtgørelse TAS 2865/2003, alene er muligt at få adgang til en frivillig eller frivillig fortsat forsikring, såfremt vedkommende har været udtrådt af en ordning under den sociale sikring, skal den pågældende udtrædelse da have fundet sted i forbindelse med en ordning under den spanske sociale sikring, eller skal den kompetente spanske institution tværtimod efter det princip om ligestilling af forhold, som er fastsat i artikel 5, litra b), i forordning nr. 883/2004 1 , tage hensyn til en udtrædelse af en tilsvarende ordning under den sociale sikring i en anden medlemsstat, på samme måde som hvis det havde fundet sted i Spanien?

Når det i henhold til en national retsforskrift, såsom artikel 3, stk. 3, i ministeriel bekendtgørelse TAS 2865/2003, kræves, at der er tilbagelagt bidragsperioder for at kunne få adgang til en frivillig eller frivillig fortsat forsikring, er det da nødvendigt, at vedkommende har været omfattet af den spanske lovgivning på et tidligere tidspunkt, eller skal den kompetente spanske institution i henhold til artikel 6 i forordning nr. 883/2004 tage hensyn til de bidragsperioder, der er tilbagelagt i henhold til lovgivningen i en anden medlemsstat, på samme måde som hvis der havde været tale om bidrag, der var indbetalt i Spanien?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29.4.2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT 2004, L 166, s.1).