Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ourense (Espanja) on esittänyt 20.3.2019 – FA v. Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(asia C-240/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ourense

Pääasian asianosaiset

Kantaja: FA

Vastaaja: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Ennakkoratkaisukysymykset

Kun asetuksen TAS 2865/2003 2 §:n 2 momentin a kohdan kaltaisessa kansallisessa oikeussäännössä edellytetään, että asianomaisen kuuluminen sosiaalivakuutusjärjestelmään on lakannut, jotta tämä voi liittyä vapaaehtoiseen tai valinnaiseen jatkuvaan vakuutukseen, onko tämän lakkaamisen pitänyt tapahtua Espanjan sosiaalivakuutusjärjestelmässä vai onko päinvastoin Espanjan toimivaltaisen laitoksen otettava asetuksen N:o 883/20041 5 artiklan b alakohdassa vahvistetun rinnastamisperiaatteen mukaisesti huomioon se, että asianomaisen kuuluminen jonkin toisen jäsenvaltion vastaavaan sosiaalivakuutusjärjestelmään on lakannut, ikään kuin se olisi tapahtunut Espanjassa?

Kun asetuksen TAS 2865/2003 3 §:n 3 momentin kaltaisessa kansallisessa oikeussäännössä edellytetään, että asianomainen osoittaa suorittaneensa vakuutusmaksuja tiettyjen kausien ajan voidakseen liittyä vapaaehtoiseen tai valinnaiseen jatkuvaan vakuutukseen, onko välttämätöntä, että asianomainen on kuulunut Espanjan lainsäädännön piiriin jossain vaiheessa aikaisemmin, vai onko Espanjan toimivaltaisen laitoksen otettava asetuksen N:o 883/2004 6 artiklan mukaisesti huomioon maksukaudet, jotka ovat täyttyneet jonkin toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, ikään kuin kyseessä olisivat Espanjassa täyttyneet kaudet?

____________

1 Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004 (EUVL 2004, L 166, s. 1).