Language of document :

sLūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 20. martā iesniedza Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ourense (Spānija) – FA/Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Lieta C-240/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ourense

Pamatlietas puses

Pieteicēja: FA

Atbildētāja: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Prejudiciālie jautājumi

1)    Gadījumā, ja valsts tiesību normā, tādā kā Rīkojuma TAS 2865/2003 2. panta 2. punkta a) apakšpunkts, ir noteikts, ka piekļuves fakultatīvi turpināmajai apdrošināšanai vai brīvprātīgajai apdrošināšanai nosacījums ir izslēgšana no sociālā nodrošinājuma sistēmas, vai minētajai izslēgšanai ir jābūt no Spānijas sociālā nodrošinājuma sistēmas, vai arī, gluži pretēji, atbilstoši Regulas Nr. 883/2004 1 5. panta b) punktā paredzētajam faktu pielīdzināšanas principam Spānijas kompetentajai iestādei ir jāņem vērā izslēgšana no līdzīgas citas dalībvalsts sociālā nodrošinājuma sistēmas tā, it kā tā būtu notikusi Spānijā?

2)    Gadījumā, ja valsts tiesību normā, tādā kā Rīkojuma TAS 2865/2003 3. panta 3. punkts, ir noteikts, ka, lai piekļūtu fakultatīvi turpināmajai apdrošināšanai vai brīvprātīgajai apdrošināšanai, ir jāsniedz pierādījumi par iemaksu veikšanas laikposmiem, vai ir nepieciešams, lai attiecīgajai personai kādā brīdī pagātnē būtu piemērojami Spānijas tiesību akti, vai arī saskaņā ar Regulas Nr. 883/2004 6. pantu laikposmi, kuros iemaksas tikušas veiktas saskaņā ar citas dalībvalsts tiesību aktiem, kompetentajai Spānijas iestādei ir jāņem vērā tā, it kā tās būtu veiktas Spānijā?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 883/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (OV 2004, L 166, 1. lpp.).