Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ourense (Spanje) op 20 maart 2019 – FA / Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Zaak C-240/19)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ourense

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: FA

Verwerende partij: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Prejudiciële vragen

Wanneer een nationale rechtsregel, zoals artikel 2, lid 2, onder a), van ministerieel besluit TAS 2865/2003, met het oog op de toegang tot een vrijwillige of vrijwillig voortgezette verzekering, uittreding uit een socialezekerheidsstelsel vereist, moet het dan een uittreding uit een Spaans socialezekerheidsstelsel betreffen, of moet het Spaanse bevoegde orgaan daarentegen, in overeenstemming met het in artikel 5, onder b), van verordening nr. 883/20041 neergelegde beginsel van gelijkstelling van feiten, met het feit dat de betrokkene uit een vergelijkbaar socialezekerheidsstelsel van een andere lidstaat is uitgetreden rekening houden alsof dit feit zich heeft voorgedaan in Spanje?

Wanneer een nationale rechtsregel, zoals artikel 3, lid 3, van ministerieel besluit TAS 2865/2003, vereist dat, met het oog op de toegang tot een vrijwillige of vrijwillig voortgezette verzekering, tijdvakken van bijdragebetaling worden aangetoond, moet de betrokkene dan in het verleden onderworpen zijn geweest aan de Spaanse wetgeving of moet het Spaanse bevoegde orgaan rekening houden met krachtens de wettelijke regeling van een andere lidstaat vervulde tijdvakken van bijdragebetaling alsof die tijdvakken in Spanje waren vervuld?

____________

1 verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PB 2004, L 166, blz. 1).