Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ourense (Španielsko) 20. marca 2019 – FA/Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(vec C-240/19)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ourense

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: FA

Žalovaný: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Prejudiciálne otázky

1.    Ak vnútroštátny predpis, akým je článok 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky TAS 2865/2003, vyžaduje na umožnenie prístupu k dobrovoľnému alebo voliteľnému nepretržitému poisteniu vystúpenie z režimu sociálneho zabezpečenia, musí dôjsť k vystúpeniu zo španielskeho režimu sociálneho zabezpečenia, alebo naopak príslušná španielska inštitúcia musí podľa zásady faktickej rovnocennosti stanovenej v článku 5 písm. b) nariadenia 883/20041 zohľadniť vystúpenie z podobného režimu sociálneho zabezpečenia iného členského štátu, ako keby k nemu došlo v Španielsku?

2.    Ak vnútroštátny predpis, akým je článok 3 ods. 3 vyhlášky TAS 2865/2003, vyžaduje na umožnenie prístupu k dobrovoľnému alebo voliteľnému nepretržitému poisteniu preukázanie dôb prispievania, je potrebné, aby sa na dotknutú osobu niekedy v minulosti vzťahovali španielske právne predpisy, alebo príslušná španielska inštitúcia musí v súlade s článkom 6 nariadenia 883/2004 zohľadniť doby prispievania podľa právnych predpisov iného členského štátu, ako keby išlo o príspevky podľa španielskych predpisov?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 2004, s. 1; Mim. vyd. 05/005, s. 72).