Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ourense (Spanien) den 20 mars 2019 – FA mot Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Mål C-240/19)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ourense

Parter i det nationella målet

Klagande: FA

Motpart: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Tolkningsfrågor

När en nationell bestämmelse såsom artikel 2.2 a i beslut TAS/2865/2003 kräver att en person ska ha avförts från ett socialförsäkringssystem för att denne ska kunna få tillgång till en frivillig fortsättningsförsäkring, ska då detta avförande ha skett från en del av det spanska socialförsäkringssystemet eller ska den behöriga spanska institutionen i enlighet med den princip om likställande av omständigheter som föreskrivs i artikel 5 b i förordning 883/20041 , beakta ett avförande från ett liknande socialförsäkringssystem i en annan medlemsstat som om det hade skett i Spanien?

När en nationell bestämmelse såsom artikel 3.3 i beslut TAS/2865/2003 kräver att en person ska styrka avgiftsperioder för att få tillgång till en frivillig fortsättningsförsäkring, måste den berörda i så fall vid någon tidpunkt ha omfattats av den spanska lagstiftningen eller ska den spanska behöriga institutionen i enlighet med artikel 6 i förordning 883/2004 beakta de avgiftsperioder som omfattas av lagstiftningen i en annan medlemsstat som om det hade handlat om avgifter som erlagts i Spanien?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, 2004, s. 1).