Language of document :

Преюдициално запитване от Primera Instancia nº 7 de Orense (Испания), постъпило на 29 март 2019 г. — UP/Banco Pastor S.A.U.

(Дело C-268/19)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Orense

Страни в главното производство

Жалбоподател: UP

Ответник: Banco Pastor S.A.U.

Преюдициални въпроси

Следва ли предвиденото в член 6, параграф 1 от Директива 93/131 необвързващо действие да се тълкува в смисъл, че е пречка за действителността на споразумение за изменение на неравноправна клауза, сключено между потребител и продавач или доставчик в контекст, в който: а) към момента на постигане на споразумението неравноправната клауза не е била обявена за недействителна, не е била призната за невалидна и потребителят не е бил предупреден за възможността за евентуално обявяване на нейния неравноправен характер, и б) споразумението за изменение няма трансакционен характер? При това положение, релевантно ли е за действителността на споразумението обстоятелството, че потребителят е договорил съдържанието на изменението?

Следва ли член 3, параграф 1 и член 4 от Директива 93/13 да се тълкуват в смисъл, че за да се счита за прозрачна дадена клауза, която е договорена с постигнато между потребител и продавач или доставчик споразумение за изменение на съществуваща неравноправна клауза, потребителят трябва да е бил информиран към момента на постигане на споразумението за неравноправния характер на първоначалната клауза или, евентуално, за възможността този неравноправен характер да бъде обявен? В тази връзка, изключва ли обстоятелството, че новата клауза е била договорена индивидуално, при всички положения извършването на проверка за нейната неравноправност?

____________

1     Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ L 95, 1993 г., стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273).