Language of document :

2019 m. kovo 29 d. Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Orense (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UP / Banco Pastor S.A.U.

(Byla C-268/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Orense

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: UP

Atsakovas: Banco Pastor S.A.U.

Prejudiciniai klausimai

Ar neprivalomumo principą, nustatytą Direktyvos 93/131 6 straipsnio 1 dalyje, reikia aiškinti taip, kad pagal jį vartotojo ir pardavėjo ar tiekėjo susitarimas dėl nesąžiningos sąlygos pakeitimo negalioja esant aplinkybėms, kai a) nesąžininga sąlyga minėto susitarimo sudarymo momentu nebuvo pripažinta niekine ar paskelbta negaliojančia ir vartotojas nebuvo įspėtas apie tai, kad jos nesąžiningumas gali ilgainiui būti pripažintas, ir b) minėtas pakeitimo susitarimas nėra sandoris? Ar tokiu atveju minėto susitarimo galiojimas priklauso nuo to, ar vartotojas derėjosi dėl pakeitimo turinio?

2.    Ar Direktyvos 93/13 3 straipsnio 1 dalį ir 4 straipsnį reikia aiškinti taip, kad norint laikyti skaidria sąlygą, nustatytą vartotojo ir pardavėjo ar tiekėjo susitarime, kuriuo pakeičiama ankstesnė nesąžininga sąlyga, būtina, kad susitarimo pasiekimo momentu vartotojas būtų buvęs informuotas apie pradinės sąlygos nesąžiningumą, arba, prireikus, apie galimybę, kad minėtas nesąžiningumas bus pripažintas? Atsižvelgiant į tai, ar aplinkybė, kad dėl naujos sąlygos buvo atskirai derėtasi, visais atvejais reiškia, jog neatliekama jos nesąžiningumo kontrolės patikra?

____________

1 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).