Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Orense (Španielsko) 29. marca 2019 – UP/Banco Pastor S.A.U.

(vec C-268/19)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Orense

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: UP

Žalovaná: Banco Pastor S.A.U.

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa účinok nezáväznosti, ktorý stanovuje článok 6 ods. 1 smernice 93/131 , vykladať v tom zmysle, že bráni platnosti dohody o zmene nekalej podmienky uzavretej medzi spotrebiteľom a predajcom alebo dodávateľom za okolností, keď a) nekalá podmienka v čase uzavretia uvedenej dohody nebola vyhlásená za neplatnú, jej neplatnosť nebola uznaná a spotrebiteľ nebol upozornený na možnosť prípadného vyhlásenia tejto podmienky za nekalú a b) uvedená dohoda o zmene nemá povahu urovnania? Má v takej situácii na platnosť uvedenej dohody vplyv skutočnosť, že spotrebiteľ dojednal obsah tejto dohody o zmene?

2.    Má sa článok 3 ods. 1 a článok 4 smernice 93/13 vykladať v tom zmysle, že na to, aby sa podmienka stanovená prostredníctvom dohody uzavretej medzi spotrebiteľom a predajcom alebo dodávateľom, ktorou sa mení predchádzajúca nekalá podmienka, považovala za transparentnú, spotrebiteľ musel byť v čase uzavretia dohody o zmene informovaný o nekalej povahe pôvodnej podmienky alebo prípadne o možnosti vyhlásenia tejto podmienky za nekalú? Bráni v tejto súvislosti skutočnosť, že nová podmienka bola dohodnutá individuálne, v každom prípade preskúmaniu jej nekalej povahy?

____________

1 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. EÚ L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).