Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Orense (Španija) 29. marca 2019 – UP/Banco Pastor S.A.U.

(Zadeva C-268/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Orense

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: UP

Tožena stranka: Banco Pastor S.A.U.

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba učinek nevezanosti, določen v členu 6(1) Direktive 93/131 , razlagati tako, da preprečuje, da bi bila pogodba o spremembi nepoštene klavzule med potrošnikom in prodajalcem ali ponudnikom veljavna v okoliščinah, v katerih (a) nepoštena klavzula ob sklenitvi navedene pogodbe ni bila razglašena za nično, niti se ni priznalo, da ni veljavna, niti se ni opozorilo potrošnika na možnost, da bo klavzula morda razglašena za nepošteno, in v katerih (b) pri navedeni pogodbi o spremembi ne gre za poravnavo? Ali je v takem primeru za veljavnost navedene pogodbe pomembno, da se je potrošnik dogovarjal o vsebini spremembe?

Ali je treba člena 3(1) in 4 Direktive 93/13 razlagati tako, da za to, da bi se klavzula, določena na podlagi dogovora med potrošnikom in prodajalcem ali ponudnikom, s katerim se spremeni prejšnja nepoštena klavzula, štela za pregledno, zahteva, da je bil potrošnik ob sklepanju pogodbe o spremembi obveščen o nepoštenosti prvotne klavzule oziroma, odvisno od primera, o možnosti, da bo taka nepoštenost ugotovljena? Ali v zvezi s tem dejstvo, da je bila nova klavzula posamično dogovorjena, vsekakor izključuje preverjanje njene nepoštenosti?

____________

1 Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288).