Language of document :

Жалба, подадена на 23 май 2019 г. от Френската република срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 12 март 2019 г. по дело T-26/18, Франция/Комисия

(Дело C-404/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Френска република (представители: D. Colas, A.-L. Desjonquères, C. Mosser)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

да отмени частично решение на Общия съд на Европейския съюз от 12 март 2019 г., постановено по дело T-26/18, Франция/Комисия;

да се произнесе окончателно по спора, като отмени Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2014 на Комисията от 8 ноември 2017 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)1 , в частта, в която налага на Франция фиксирани корекции от 100 % поради пропуски в системата за контрол на помощите за площи в Haute-Corse (Горна Корсика);

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Френското правителство иска от Съда да отмени частично обжалваното решение, доколкото отхвърля жалбата му относно частта от спорното решение, която се отнася до „Сериозни недостатъци в системата за контрол в Корсика“ за 2013 и 2014 г., тъй като е приложена фиксирана корекция от 100 % поради пропуски в системата за контрол на помощите за площи в Haute-Corse.

В подкрепа на настоящата си жалба френското правителство изтъква едно основание, а именно, грешка при прилагане на правото. Общият съд прибягнал до неправилно тълкуване на условията, предвидени в точка 3.2.5 от Насоките от 2015 г., за да определи ставка на корекцията в размер на над 25 %. Общият съд допуснал смесване между, от една страна, доказателствата, които трябва да се приведат, когато помощите са отпуснати без никакво правно основание или при неспазване на правните норми на Съюза, и от друга страна, случая, в който пропуските в системата за контрол са толкова сериозни, че може да се предположи, че помощите са отпуснати без да е спазено правото на Съюза. Така Общият съд неправилно приел, че е оправдано да бъдат изключени от финансиране от Съюза всички разходи и че фиксираната корекция в размер на 100 % е основателна.

____________

1 ОВ L 292, 2017 г., стр. 61.