Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 23. května 2019 Francouzská republika proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 12. března 2019 ve věci T-26/18, Francie v. Komise

(Věc C-404/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Francouzská republika (zástupci: D. Colas, A.-L. Desjonquères, C. Mosser, zmocněnci)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

částečně zrušil rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 1. března 2019, vydaný ve věci T-26/18, Francie v. Komise;

vydal konečné rozhodnutí ve sporu tím, že zruší prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2014 ze dne 8. listopadu 2017, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)1 v rozsahu, v němž Francii ukládá paušální opravy ve výši 100 % z důvodu nedostatků v systému kontrol podpor na plochu na Horní Korsice;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Francouzská vláda navrhuje, aby Soudní dvůr částečně zrušil napadený rozsudek v rozsahu, v němž zamítá její žalobu týkající se části sporného rozhodnutí „Kontrolní systém vykazuje závažné nedostatky – Korsika“ pro roky 2013 a 2014 v rozsahu, v němž uplatňuje paušální opravu ve výši 100 % z důvodu nedostatků v systému kontrol podpor na plochu na Horní Korsice.

Na podporu svého kasačního opravného prostředku francouzská vláda uvádí jediný důvod kasačního opravného prostředku vycházející z nesprávného právního posouzení. Tribunál vycházel z nesprávného výkladu podmínek stanovených v bodě 3.2.5 pokynů z roku 2015 k určení míry oprav přesahující 25 %. Tribunál podle navrhovatelky zaměnil důkaz, který je třeba předložit v případě, že poskytnutí podpor zcela postrádá právní základ nebo porušuje pravidla unijního práva, s případem, kdy jsou nedostatky v systému kontrol dostatečně závažné k tomu, aby bylo možno předpokládat, že podpory jsou poskytovány v rozporu s unijním právem. Tribunál tedy nesprávně rozhodl, že vyloučení všech výdajů z financování Evropské unie je opodstatněné a že paušální oprava ve výši 100 % je opodstatněná.

____________

1 Úř. věst. 2017, L 292, s. 61.