Language of document :

Appel iværksat den 23. maj 2019 af Den Franske Republik til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 12. marts 2019 i sag T-26/18, Frankrig mod Kommissionen

(Sag C-404/19 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Den Franske Republik (ved D. Colas, A.-L. Desjonquères og C. Mosser, som befuldmægtigede)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Dom afsagt af Den Europæiske Unions Ret den 12. marts 2019 i sag T-26/18, Frankrig mod Kommissionen, ophæves delvist.

Der træffes endelig afgørelse i sagen, idet Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2014 af 8. november 2017 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) 1 , annulleres, for så vidt som Frankrig herved blev pålagt faste korrektioner på 100% som følge af mangler i kontrolsystemet for arealstøtte i Haute-Corse.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Den franske regering har for Domstolen nedlagt påstand om delvis ophævelse af den appellerede dom, for så vidt som Kommissionen herved frifandtes i det af Frankrig anlagte søgsmål hvad angår den del af den omtvistede afgørelse, der vedrører »Alvorlige mangler i kontrolsystemet, Korsika« for 2013 og 2014, i det omfang afgørelsen pålagde en fast korrektion på 100% som følge af mangler i kontrolsystemet for arealstøtte i Haute-Corse.

Til støtte for appellen har den franske regering fremsat et enkelt anbringende vedrørende en retlig fejl. Retten har støttet sig på en urigtig fortolkning af de betingelser, der er fastsat i punkt 3.2.5 i retningslinjerne af 2015, for at fastsætte en korrektion, der overstiger 25%. Retten foretog en sammenblanding af det bevis, der skal fremlægges, såfremt tildelingen af støtten er uden retsgrundlag og i strid med de EU-retlige regler, og det tilfælde, hvor manglerne ved kontrolsystemet er tilstrækkeligt alvorlige til, at det kan antages, at støtten er tildelt i strid med EU-retten. Retten fastslog således med urette, at det var berettiget at udelukke alle omkostningerne fra EU-finansiering, og at der var grundlag for at fastsætte den faste korrektion til 100%.

____________

1     EUT 2017, L 292, s. 61.