Language of document :

A Törvényszék (második tanács) T-26/18. sz., Franciaország kontra Bizottság ügyben 2019. március 12-én hozott ítélete ellen a Francia Köztársaság által 2019. május 23-án benyújtott fellebbezés

(C-404/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Francia Köztársaság (képviselők: D. Colas, A.-L. Desjonquères, C. Mosser meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A Bíróság részlegesen helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszékének a T-26/18. sz., Franciaország kontra Bizottság ügyben 2019. március 12-én hozott ítéletét;

a Bíróság döntse el az ügyet érdemben, és semmisítse meg az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2017. november 8-i EU/2017/2014 bizottsági végrehajtási határozatot1 azon részében, amely 100%-os átalánykorrekciót ír elő Franciaország tekintetében a területalapú támogatás kontrollrendszerének Felső-Korzikában megállapított hiányosságai miatt;

a Bíróság a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A francia kormány azt kéri, hogy a Bíróság részlegesen helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet azon részében, amely keresetét elutasítja a vitatott határozatnak a „Súlyos hiányosságok a kontrollrendszerben, Korzika”, 2013-as és 2014-es évre vonatkozó részében, amennyiben az 100%-os átalánykorrekciót alkalmaz a területalapú támogatás kontrollrendszerének Felső-Korzikában megállapított hiányosságai miatt.

Fellebbezése alátámasztásául a francia kormány egyetlen, téves jogalkalmazásra alapított jogalapra hivatkozik. Álláspontja szerint a Törvényszék a 2015-ös iránymutatás 3.2.5 pontjában előírt feltételek téves értelmezése alapján írt elő 25%-nál magasabb mértékű korrekciót. A Törvényszék összemosta az abban az esetben benyújtandó bizonyítékot, ha a támogatás nyújtása minden jogalapot nélkülöz vagy sérti az uniós jogi szabályokat, azzal az esettel, ha a kontrollrendszer hiányosságai kellően súlyosak ahhoz, hogy feltételezhető legyen, hogy a támogatásokat az uniós jog megsértésével nyújtották. A Törvényszék tehát tévesen ítélte meg úgy, hogy igazolható valamennyi költségnek az uniós finanszírozásból való kizárása, és hogy a 100%-os átalánykorrekció megalapozott.

____________

1 HL 2017, L 292, 61. o.