Language of document :

Recurs introdus la 23 mai 2019 de Republica Franceză împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 12 martie 2019 în cauza T-26/18, Franța/Comisia

(Cauza C-404/19 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurentă: Republica Franceză (reprezentanți: D. Colas, A.-L. Desjonquères, C. Mosser, agenți)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile

Anularea în parte a Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene din 12 martie 2019 în cauza T-26/18, Franța/Comisia;

soluționarea definitivă a litigiului prin anularea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/2014 a Comisiei din 8 noiembrie 2017 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)1 , în măsura în care aceasta aplică Franței corecții forfetare de 100 % ca urmare a deficiențelor din sistemul de control al ajutoarelor pe suprafață în Corsica Superioară;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Guvernul francez solicită Curții anularea în parte a hotărârii atacate, în măsura în care respinge acțiunea sa în ceea ce privește partea din decizia în litigiu referitoare la „Sistemul de control cu deficiențe grave, Corsica”, pentru anii 2013 și 2014, prin care se aplică o corecție forfetară de 100 % ca urmare a deficiențelor din sistemul de control al ajutoarelor pe suprafață în Corsica Superioară.

În susținerea recursului său, guvernul francez invocă un motiv unic întemeiat pe eroarea de drept. Tribunalul s-ar fi întemeiat pe o interpretare eronată a condițiilor prevăzute la punctul 3.2.5 din Orientările din 2015 pentru a stabili o rată de corecție mai mare de 25 %. Tribunalul ar fi făcut confuzie între dovada care trebuie făcută în ipoteza în care acordarea ajutoarelor este lipsită de orice temei juridic sau încalcă normele dreptului Uniunii și cazul în care deficiențele din sistemul de control sunt suficient de grave pentru a sugera că ajutoarele sunt acordate cu încălcarea dreptului Uniunii. Așadar, în mod eronat Tribunalul ar fi statuat că excluderea tuturor cheltuielilor de la finanțarea din partea Uniunii era justificată, iar corecția forfetară de 100 % era întemeiată.

____________

1     JO 2017, L 292, p. 61.