Language of document :

Odvolanie podané 23. mája 2019: Francúzska republika proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 12. marca 2019 vo veci T-26/18, Francúzsko/Komisia

(vec C-404/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Francúzska republika (v zastúpení: D. Colas, A.-L. Desjonquères, C. Mosser, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

čiastočne zrušiť rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 12. marca 2019, vydaný vo veci T-26/18, Francúzsko/Komisia,

s konečnou platnosťou rozhodnúť v spore tak, že sa zruší vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2014 z 8. novembra 2017, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)1 , v rozsahu, v akom sa v ňom Francúzsku ukladajú paušálne opravy vo výške 100 % z dôvodu nedostatkov v systéme kontroly pomoci na plochu na Hornej Korzike,

uložiť Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Francúzska vláda navrhuje, aby Súdny dvor čiastočne zrušil napadnutý rozsudok v rozsahu, v akom sa v ňom zamieta jej žaloba týkajúca sa časti sporného rozhodnutia, pokiaľ ide o „Kontrolný systém s vážnymi nedostatkami, Korzika“, roky podávania žiadostí 2013 a 2014, v rozsahu, v akom uplatňuje paušálnu opravu vo výške 100 % z dôvodov nedostatkov v systéme kontroly pomoci na plochu na Hornej Korzike.

Na podporu svojho odvolania francúzska vláda uvádza jeden odvolací dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení. Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho výkladu podmienok stanovených v bode 3.2.5 pokynov z roku 2015 na určenie miery oprav presahujúcich 25 %. Všeobecný súd podľa odvolateľky zamenil dôkaz, ktorý je potrebné predložiť v prípade, že poskytnutie pomoci je bez akéhokoľvek právneho základu alebo je v rozpore s pravidlami práva Únie, s prípadom, keď sú nedostatky v systéme kontrol dostatočne závažné na to, aby sa mohlo predpokladať, že pomoc sa poskytuje v rozpore s právom Únie. Všeobecný súd tak nesprávne rozhodol, že vylúčenie všetkých výdavkov z financovania Úniou je odôvodnené a že paušálna oprava vo výške 100 % je dôvodná.

____________

1 Ú. v. EÚ L 292, 2017, s. 61.