Language of document :

Överklagande ingett den 23 maj 2019 av Republiken Frankrike av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 12 mars 2019 i mål T-26/18, Frankrike mot kommissionen

(Mål C-404/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Republiken Frankrike (ombud: D. Colas, A.-L. Desjonquères, C. Mosser)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

delvis upphäva den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 12 mars 2019 i mål T-26/18, Frankrike/kommissionen,

slutligt avgöra tvisten och därvid ogiltigförklara kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2014 av den 8 november 2017 om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)1 , i den mån Frankrike därigenom åläggs en schablonkorrigering på 100 procent på grund av brister i systemet för kontroll av stöd i departementet Haute-Corse, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Frankrikes regering yrkar att domstolen delvis ska upphäva den överklagade domen i den mån tribunalen därigenom ogillar dess talan beträffande den del av det omtvistade beslutet som avser ”Allvarliga brister i kontrollsystemet, Korsika” för åren 2013 och 2014, varigenom en schablonkorrigering på 100 procent tillämpas på grund av brister i systemet för kontroll av stöd i departementet Haute-Corse.

Till stöd för sitt överklagande åberopar Frankrikes regering en enda grund, avseende en felaktig rättstillämpning. Tribunalen ska ha stött sig på en felaktig tolkning av villkoren i punkt 3.2.5 i 2015 års riktlinjer för att fastställa ett korrigeringsbelopp på över 25 procent. Tribunalen ska ha förväxlat den bevisning som behöver förebringas för det fall beviljandet av stöd helt saknar rättslig grund eller åsidosätter unionsrättsliga regler och det fall där bristerna i kontrollsystemet är tillräckligt allvarliga för att anta att stöd beviljas i strid med unionsrätten. Tribunalen gjorde således fel när den slog fast att det var motiverat att undanta alla betalningar från unionsfinansiering och att schablonkorrigeringen på 100 procent var välgrundad.

____________

1 EUT L 292, 2017, s. 61.