Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 8 listopada 2018 r. w sprawie T-874/16, RA / Trybunał Obrachunkowy, wniesione w dniu 11 stycznia 2019 r. przez Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej

(Sprawa C-27/19 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej (przedstawiciele: E. von Bardeleben, C. Lesauvage, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: RA

Postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2019 r. Trybunał (dziewiąta izba) wykreślił sprawę z rejestru Trybunału.

____________