Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 23. aprīlī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – Staatssecretaris van Financiën/Exter BV

(Lieta C-330/19)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hoge Raad der Nederlanden

Pamatlietas puses

Prasītājs: Staatssecretaris van Financiën

Atbildētāja: Exter BV

Prejudiciālais jautājums

Vai no Kopienas Muitas kodeksa 1 121. panta 1. punkta izriet, ka preferenciāla tarifa pasākums, kurš attiecās uz ievedamajām precēm laikā, kad tām tika piemērots režīms “ievešana pārstrādei”, attiecinot uz tām muitas maksājumu atlikšanas procedūru, ir attiecināms arī uz muitas parāda apmēra noteikšanu, kas rodas brīdī, kad šīs preces nepārveidotas vai pārveidotas tiek laistas brīvā apgrozībā, ja brīdī, kad pieņemta deklarācija par laišanu brīvā apgrozībā, šis pasākums ir ticis apturēts?

____________

1     Padomes Regula (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV 1992, L 302, 1. lpp.).