Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 23. apríla 2019 – Staatssecretaris van Financiën, odporkyňa v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Exter BV

(vec C-330/19)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ kasačného opravného prostriedku: Staatssecretaris van Financiën

Odporkyňa v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Exter BV

Prejudiciálna otázka

Vedie článok 121 ods. 1 colného kódexu Spoločenstva1 k tomu, že zvýhodnené sadzobné zaobchádzanie, ktoré prichádzalo do úvahy vo vzťahu k tovaru v okamihu jeho prepustenia do režimu aktívny zošľachťovací styk uplatnením colného režimu s podmienečným oslobodením od cla, možno zohľadniť ešte aj pri stanovení výšky colného dlhu, ktorý vznikne pri prepustení tohto tovaru v nezmenenom resp. zmenenom stave do voľného obehu, ak je uplatňovanie tohto opatrenia v okamihu prijatia vyhlásenia s návrhom na prepustenie do voľného obehu pozastavené?

____________

1 Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 1992, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307).