Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 23. aprila 2019 – Staatssecretaris van Financiën, nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Exter BV

(Zadeva C-330/19)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagatelj kasacijske pritožbe: Staatssecretaris van Financiën

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Exter BV

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člen 121(1) carinskega zakonika Skupnosti1 določa, da se lahko preferencialni tarifni ukrep, do katerega je bilo uvozno blago upravičeno ob vnosu v postopek aktivnega oplemenitenja z uporabo odložnega postopka, lahko upošteva tudi še pri določitvi zneska carinskega dolga, ki nastane ob sprostitvi tega blaga v nespremenjenem ali spremenjenem stanju v prosti promet, če je bil ta ukrep ob sprejemu deklaracije za sprostitev v prosti promet opuščen?

____________

1 Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 4, str. 307).