Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 23 april 2019 – Staatssecretaris van Financiën, annan part i målet: Exter BV

(Mål C-330/19)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i det nationella målet

Klagande: Staatssecretaris van Financiën

Annan part i målet: Exter BV

Tolkningsfråga

Medför artikel 121.1 i förordning nr 2913/92/EEG1 att en bestämmelse om förmånstull som är tillämplig på importvaror vid tidpunkten för hänförandet till förfarandet för aktiv förädling med användning av suspensionssystemet även kan beaktas vid fastställandet av det skuldbelopp som uppstår vid dessa varors övergång till fri omsättning, oavsett om varorna är oförändrade eller inte, om samma tullbestämmelse tillfälligt har upphävts vid tidpunkten för mottagandet av deklarationen för övergång till fri omsättning?

____________

1 Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 1992, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 16 s. 4)