Language of document : ECLI:EU:C:2019:439

Определение на Съда (осми състав) от 22 май 2019 г. —
Cuervo y Sobrinos 1882/EUIPO

(Дело C780/18 P)

„Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Фигуративна марка на Европейския съюз със словните елементи „Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882“ — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 8, параграф 1, буква б) — Преценка на Общия съд за сходствата между конфликтните знаци — Фактически анализ — Задължение за мотивиране — Частично явно недопустима и частично явно неоснователна жалба“

1.      Обжалване — Основания — Контрол от страна на Съда върху извършената от Общия съд преценка на изложените пред него факти — Изключване, освен в случай на изопачаването им — Преценка относно сходството на съответните марки

(член 256, параграф 1 ДФЕС; член 58, първа алинея от Статута на Съда)

(вж. т. 5 и 7)

2.      Обжалване — Основания — Грешка при прилагане на правото — Неотчитане на всички релевантни фактори за преценката на вероятността от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 — Допустимост

(член 256, параграф 1 ДФЕС; член 58, първа алинея от Статута на Съда)

(вж. т. 5 и 7)

3.      Обжалване — Основания — Непълнота на мотивите — Подразбиращи се мотиви на Общия съд — Допустимост — Условия

(член 36 и член 53, първа алинея от Статута на Съда; член 117 от Процедурния правилник на Общия съд)

(вж. т. 5 и 7)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна.

2)

Cuervo y Sobrinos 1882 SL понася направените от него съдебни разноски.