Language of document : ECLI:EU:C:2019:439


 


 Tiesas (astotā palāta) 2019. gada 22. maija rīkojums –
Cuervo y Sobrinos 1882/EUIPO

(lieta C780/18 P)

Apelācija – Tiesas Reglamenta 181. pants – Eiropas Savienības grafiska preču zīme, kas ietver vārdiskus elementus “Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882” – Regula (EK) Nr. 207/2009 – 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Novērtējums, ko par konfliktējošo apzīmējumu līdzību veic Vispārējā tiesa – Faktiskā rakstura analīze – Pienākums norādīt pamatojumu – Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība

1.      Apelācija – Pamati – Vispārējā tiesā izvirzīto faktu vērtējuma pārbaude Tiesā – Izslēgšana, izņemot sagrozīšanas gadījumu – Attiecīgo preču zīmju līdzības novērtēšana

(LESD 256. panta 1. punkts; Tiesas statūtu 58. panta 1. daļa)

(skat. 5., 7. punktu)

2.      Apelācija – Pamati – Kļūda tiesību piemērošanā – Visu faktoru, kam ir nozīme, vērtējot sajaukšanas iespēju Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē, neņemšana vērā – Pieņemamība

(LESD 256. panta 1. punkts; Tiesas statūtu 58. panta 1. daļa)

(skat. 5., 7. punktu)

3.      Apelācija – Pamati – Nepietiekams pamatojums – Vispārējās tiesas izmantots netiešs pamatojums – Pieļaujamība – Nosacījumi

(Tiesas statūtu 36. pants un 53. panta 1. daļa; Vispārējās tiesas Reglamenta 117. pants)

(skat. 5., 7. punktu)

Rezolutīvā daļa

1)

Noraidīt apelācijas sūdzību kā daļēji acīmredzami nepieņemamu un daļēji acīmredzami nepamatotu.

2)

Cuervo y Sobrinos 1882 SL atlīdzina tiesāšanās izdevumus.