Language of document : ECLI:EU:C:2019:466


 


 Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 4. juni 2019 –
Aldo Supermarkets mod EUIPO

(Sag C-822/18)

»Appel – artikel 181 i Domstolens procesreglement – EU-varemærker – ansøgning om ordmærket ALDI – indsigelsessag – indsigelsen forkastet – betingelser for gengivelse af det ældre varemærke – regel 19 i forordning (EF) nr. 2868/95«

1.      EU-varemærker – bemærkninger fra tredjemand og indsigelse – faktiske omstændigheder, beviser og bemærkninger fremlagt til støtte for indsigelsen – bevis for et ældre registreret varemærkes eksistens, gyldighed og beskyttelsesomfang – formålsfortolkning – et registreringscertifikats karakter af tilstrækkeligt bevis – betingelser

(Kommissionens forordning nr. 2868/95, art. 1, regel 19, stk. 2)

(jf. præmis 5)

2.      Retslig procedure – dommes begrundelse – omfang

(Statutten for Domstolen, art. 36, og art. 53, stk. 1; Rettens procesreglement, art. 81)

(jf. præmis 5)

Konklusion

1)

Appellen forkastes, idet det er åbenbart, at den delvis er uvirksom, delvis er ugrundet.

2)

Aldo Supermarkets bærer sine egne omkostninger.