Language of document : ECLI:EU:C:2019:466


 


 Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 4 czerwca 2019 r. –
Aldo Supermarkets/EUIPO

(sprawa C822/18 P)

Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie do rejestracji słownego znaku towarowego ALDI – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Oddalenie sprzeciwu – Przesłanki dotyczące przedstawienia wcześniejszego znaku towarowego – Zasada 19 rozporządzenia (WE) nr 2868/95

1.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Uwagi osób trzecich i sprzeciw – Fakty, dowody i argumenty przedstawione na poparcie sprzeciwu – Dowód na istnienie, ważność oraz zakres ochrony wcześniejszego zarejestrowanego znaku towarowego – Wykładnia celowościowa – Wystarczający charakter świadectwa rejestracji jako dowodu – Przesłanki

(rozporządzenie Komisji nr 2868/95, art. 1 reguła 19 ust. 2)

(zob. pkt 5)

2.      Postępowanie sądowe – Uzasadnienie wyroków – Zakres

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 36, art. 53 akapit pierwszy; regulamin postępowania przed Sądem, art. 81)

(zob. pkt 5)

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje odrzucone w całości jako częściowo niedopuszczalne i częściowo jako oczywiście bezzasadne.

2)

Aldo Supermarkets pokrywa własne koszty postępowania.