Language of document : ECLI:EU:C:2019:466


 


 Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 4 juni 2019 –
Aldo Supermarkets mot EUIPO

(mål C822/18 P)

”Överklagande – Artikel 181 i domstolens rättegångsregler – EU-varumärke – Ansökan om registrering av ordmärket ALDI – Invändningsförfarande – Avslag på invändningen – Villkor beträffande det äldre varumärkets utseende – Regel 19 i förordning (EG) nr 2868/95”

1.      EU-varumärke – Anmärkningar från tredje man samt invändningar – Fakta, bevis och argument som lagts fram till stöd för invändningen – Bevis för förekomst, giltighet och omfattning av det skydd som det äldre registrerade varumärket åtnjuter – Teleologisk tolkning – Huruvida ett registeringsintyg är tillräckligt som bevis – Villkor

(Kommissionens förordning nr 2868/95, artikel 1, regel 19.2)

(se punkt 5)

2.      Domstolsförfarande – Domsmotivering – Räckvidd

(Domstolens stadga, artiklarna 36 och 53 första stycket; tribunalens rättegångsregler, artikel 81)

(se punkt 5)

Avgörande

1)

Överklagandet avvisas, eftersom det delvis är uppenbart irrelevant och delvis även ogrundat.

2)

Aldo Supermarkets ska bära sina rättegångskostnader.