Language of document : ECLI:EU:C:2019:525


 


 Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 20. juni 2019 –
FCA US mod EUIPO

Sag C-795/18

»Appel – artikel 181 i Domstolens procesreglement – EU-varemærker – ugyldighedssag – delvis ugyldighedserklæring – ordmærket VIPER – det ældre nationale ordmærke VIPER – reel brug af det ældre varemærke«

1.      EU-varemærker – kontorets afgørelser – overholdelse af retten til forsvar – princippets rækkevidde – annullation – betingelse

Rådets forordning nr. 207/2009

(jf. præmis 5)

2.      Appel – anbringender – anfægtelse af den for Retten anfægtede afgørelse og ikke af Rettens dom – afvisning

(Art. 256, stk. 1, TEUF; statutten for Domstolen, art. 58, stk. 1)

(jf. præmis 5)

3.      Appel – anbringender – anbringender og argumenter, som blot gentager det for Retten påberåbte – åbenbart afvisningsgrundlag

[Art. 256 TEUF; statutten for Domstolen, art. 58, stk. 1; Domstolens procesreglement, art. 168, stk. 1, litra d), og art. 169, stk 2]

(jf. præmis 5)

4.      Appel – anbringender – urigtig vurdering af de faktiske omstændigheder og af beviserne – afvisning – domstolens prøvelse af vurderingen af de faktiske omstændigheder og af beviselementer – udelukket, medmindre de er gengivet urigtigt

(Art. 256, stk. 1, TEUF; statutten for Domstolen, art. 58, stk. 1)

(jf. præmis 5)

Konklusion

1)

Appellen afvises, idet det er åbenbart, at den delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet.

2)

FCA US LLC bærer sine egne omkostninger.