Language of document : ECLI:EU:C:2019:525


 


 



Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 20. juuni 2019. aasta määrus – FCA US vs. EUIPO

(kohtuasi C-795/18 P)

Apellatsioonkaebus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 – Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Osaline kehtetuks tunnistamine – Sõnamärk VIPER – Varasem siseriiklik sõnamärk VIPER – Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine

1.      Euroopa Liidu kaubamärk – EUIPO otsused – Kaitseõiguste tagamine – Põhimõtte ulatus – Tühistamine – Tingimus

(Nõukogu määrus nr 207/2009)

(vt punkt 5)

2.      Apellatsioonkaebus – Väited – Üldkohtus vaidlustatud otsuse, mitte Üldkohtu otsuse vaidlustamine – Vastuvõetamatus

(ELTL artikkel 256; Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 58 esimene lõik)

(vt punkt 5)

3.      Apellatsioonkaebus – Väited – Üldkohtus esitatud väidete ja argumentide pelk kordamine – Ilmselge vastuvõetamatus

(ELTL artikkel 256; Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 58 esimene lõik; Euroopa Kohtu kodukord, artikli 168 lõike 1 punkt d ja artikli 169 lõige 2)

(vt punkt 5)

4.      Apellatsioonkaebus – Väited – Asjaolude ja tõendite ebaõige hindamine – Vastuvõetamatus – Asjaolude ja tõendite hindamise kontroll Euroopa Kohtus – Välistamine, v.a tõendite moonutamise korral

(ELTL artikli 256 lõige 1 ; Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 58 esimene lõik)

(vt punkt 5)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus osaliselt vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata ja osaliselt põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

2.

Jätta FCA US LLC kohtukulud tema enda kanda.