Language of document : ECLI:EU:C:2019:525


 


 Tiesas (septītā palāta) 2019. gada 20. jūnija rīkojums –
FCA US/EUIPO

(lieta C795/18 P)

Apelācija – Tiesas Reglamenta 181. pants – Eiropas Savienības preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Daļējas spēkā neesamības atzīšana – Vārdiska preču zīme “VIPER” – Agrāka valsts vārdiska preču zīme “VIPER” – Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana

1.      Eiropas Savienības preču zīme – Biroja lēmumi – Tiesību uz aizstāvību ievērošana – Principa piemērojamība – Atcelšana – Nosacījums

(Padomes Regula Nr. 207/2009)

(skat. 5. punktu)

2.      Apelācija – Pamati – Pārsūdzētā lēmuma, nevis Vispārējās tiesas sprieduma apstrīdēšana tajā – Nepieņemamība

(LESD 256. pants; Tiesas statūtu 58. panta 1. daļa)

(skat. 5. punktu)

3.      Apelācija – Pamati – Vispārējā tiesā izvirzīto pamatu un argumentu vienkārša atkārtošana – Acīmredzama nepieņemamība

(LESD 256. pants; Tiesas statūtu 58. panta 1. daļa; Tiesas Reglamenta 168. panta 1. punkta d) apakšpunkts un 169. panta 2. punkts)

(skat. 5. punktu)

4.      Apelācija – Pamati – Kļūdains faktu un pierādījumu vērtējums – Nepieņemamība – Faktu un pierādījumu vērtējuma pārbaude Tiesā – Izslēgšana, izņemot sagrozīšanas gadījumu

(LESD 256. panta 1. punkts; Tiesas statūtu 58. panta 1. daļa)

(skat. 5. punktu)

Rezolutīvā daļa

1)

Noraidīt apelācijas sūdzību kā daļēji acīmredzami nepieņemamu un daļēji acīmredzami nepamatotu.

2)

FCA US LLC atlīdzina tiesāšanās izdevumus.