Language of document : ECLI:EU:C:2019:525


 


 Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 20 czerwca 2019 r. –
FCA US/EUIPO

(sprawa C795/18 P)

Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Częściowe unieważnienie prawa od znaku – Słowny znak towarowy VIPER – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy VIPER – Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego

1.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Decyzje Urzędu – Poszanowanie prawa do obrony – Zakres zasady – Stwierdzenie nieważności – Warunek

(rozporządzenie Rady nr 207/2009)

(zob. pkt 5)

2.      Odwołanie – Zarzuty – Zakwestionowanie decyzji zaskarżonej przed Sądem, nie zaś wydanego przezeń wyroku – Niedopuszczalność

(art. 256 TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58 akapit pierwszy)

(zob. pkt 5)

3.      Odwołanie – Zarzuty – Zwykłe powtórzenie zarzutów i argumentów podniesionych przed Sądem – Oczywista niedopuszczalność

[art. 256 TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58 akapit pierwszy; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 168 § 1 lit. d), art. 169 § 2]

(zob. pkt 5)

4.      Odwołanie – Zarzuty – Błędna ocena okoliczności faktycznych i dowodów – Niedopuszczalność – Kontrola przez Trybunał oceny okoliczności faktycznych i dowodów – Wykluczenie, z wyjątkiem przypadku ich przeinaczenia

(art. 256 ust. 1 TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 53 akapit pierwszy)

(zob. pkt 5)

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje odrzucone w całości jako częściowo niedopuszczalne i częściowo jako oczywiście bezzasadne.

2)

FCA US LLC pokrywa własne koszty.