Language of document : ECLI:EU:C:2019:488


 


 Определение на Съда (осми състав) от 12 юни 2019 г. — |
Saga Furs/EUIPO

(Дело C805/18 P)

„Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за регистрация на словния знак „SAGA“ — Жалба до Общия съд на Европейския съюз, подписана от „правен съветник“ (licensed legal counsel) — Явна недопустимост — Член 19 от Статута на Съда на Европейския съюз — Липса на представителство от адвокат — Явно неоснователна жалба срещу акта на Общия съд“

Съдебно производство — Искова молба или жалба — Изисквания за форма — Подпис на адвокат — Искова молба или жалба, подписана от адвокат, който няма право да практикува пред съд на държава членка или на държава, страна по Споразумението за европейското икономическо пространство — Недопустимост

(член 19, четвърта алинея от Статута на Съда)

(вж. т. 5)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Saga Furs Oyj понася направените от него съдебни разноски.