Language of document : ECLI:EU:C:2019:488


 


 Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 12. června 2019 –
Saga Furs v. EUIPO

(věc C-805/18 P)

„Kasační opravný prostředek – Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora – Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovního označení SAGA – Žaloba předložená Tribunálu Evropské unie podepsaná ,právním poradcem‘(licensed legal counsel) – Zjevná nepřípustnost – Článek 19 statutu Soudního dvora Evropské unie – Nezastoupení advokátem – Zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“

Soudní řízení – Návrh na zahájení řízení – Formální náležitosti – Podpis advokátem – Žaloba podepsaná advokátem, který není oprávněný k výkonu advokacie podle práva některého členského státu nebo jiného státu, který je stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru – Nepřípustnost

(Statut Soudního dvora, čl. 19 čtvrtý pododstavec)

(viz bod 5)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Saga Furs Oyj ponese vlastní náklady řízení.